Produkty

Domů Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky PRO DODÁVKY ZBOŽÍ F.A.R. LINE, spol. s r.o.

I.      Úvodní ustanovení

1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou nedílnou součástí všech smluv o úplatné dodávce zboží distribuovaného a/nebo zprostředkovaného obchodní společnosti F.A.R. LINE, spol. s r.o., se sídlem Radimova 2342/36, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 016 61 116, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 53046 (dále jen „Dodavatel“,  „Zboží“ a „Smlouva“) jakékoliv druhé smluvní straně (dále jen „Odběratel“) a upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran.

2.       Kromě OZ se tyto OP řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a v případě smlouvy uzavírané s objednatelem, který je spotřebitelem se rovněž řídí ustanoveními zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3.       Tyto OP se stávají pro Odběratele a Dodavatele závazné buď jejich podpisem, nebo jejich odsouhlasením Odběratelem učiněným prostřednictvím internetové stránky www.farline.cz při zadání Poptávky, emailem nebo jinou formou jejich odsouhlasení ze strany Odběratele, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

4.       Tyto OP se vztahují na všechny současné i budoucí Smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Odběratelem.

5.       Tyto OP jsou součástí všech Smluv uzavřených mezi Dodavatelem a Odběratelem, a to především, kupních smluv, nepojmenovaných smluv ve smyslu § 1746 odst. 2 OZ, jakož i rámcových smluv.

6.       Tyto OP se uplatní ve vztazích Dodavatele s Odběrateli, kteří jsou podnikateli anebo spotřebiteli.

7.       Odchylná ujednání ve Smlouvě mají před zněním těchto OP přednost. Dohodnou-li si Dodavatel a Odběratel ve Smlouvě jiná ujednání, která se od těchto OP odchylují, platí odchylná ujednání Smlouvy jen v rozsahu, ve kterém se od těchto OP liší, ve zbytku se použijí ujednání těchto OP. Jakákoliv odchylná ujednání Smlouvy musí být sjednána písemně, jinak se k nim nepřihlíží.

8.       Změny a doplňky, jakož i jakékoliv obchodní podmínky Odběratele, které se odchylují od těchto OP, se považují za závazné pro Dodavatele, pouze pokud jsou výslovně potvrzeny Dodavatelem.

II.     Uzavření Smlouvy

1.       Všechny Smlouvy a jejich změny a dodatky musí být uzavřeny v písemné formě. Závazky stran jsou realizovány na základě řádně uzavřené Smlouvy nebo postupem podle těchto OP.

2.       Odběratel může u Dodavatele poptat Zboží buďto prostřednictvím internetové stránkywww.farline.cz, nebo prostřednictvím písemné poptávky zaslané prostřednictvím kontaktů uvedených na internetové stránce www.farline.cz (dále jen „Poptávka“).

3.       Poptávka musí obsahovat zejména dodací a fakturační adresu, kontaktní telefon a e-mail,
u Odběratelů podnikatelů IČO a DIČ (VAT), pokud bylo přiděleno, specifikaci poptávaného Zboží, počet kusů Zboží.

4.       Poptávka musí rovněž obsahovat míry poptávaného Zboží v případě, že se jedná o tapety, které se dodává na míru pro Odběratele.

5.       Na základě Poptávky Odběratele připraví Dodavatel Nabídku Zboží, která obsahuje specifikaci Zboží a cenovou kalkulaci Zboží a souvisejících nákladů (dále jen „Nabídka“). Nabídka obsahuje dále údaje Odběratele a Dodavatele, datum vytvoření Nabídky a předpokládané datum dodání Zboží, specifikaci souvisejících nákladů. V případě Odběratele, který je podnikatelem, obsahuje Potvrzení Objednávky i doporučenou maloobchodní cenu a případné slevy.

6.       Dodavatel je Nabídkou vázán po dobu 7 dní ode dne odeslání Nabídky Odběrateli.

7.       Souhlasí-li Odběratel s Nabídkou je povinen ji do 7 dní od odeslání Nabídky Dodavateli písemně potvrdit (dále jen „Potvrzení Nabídky“). Potvrzení Nabídky může Odběratel učinit i prostřednictvím emailu.

8.       Před uzavřením Smlouvy může Dodavatel po Odběrateli požadovat upřesnění Poptávky anebo poptávaného Zboží.

9.       Potvrzením Nabídky Odběratel, který je spotřebitelem, potvrzuje, že vůči němu Dodavatel řádně splnil informační povinnost ve smyslu § 1811, § 1820 § 1826 OZ, v rozsahu, ve kterém se použijí na příslušnou Smlouvu.

10.    Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Dodavatele v případě, že požaduje jakékoliv změny Objednávky anebo poptávaného Zboží, a to nejpozději při Potvrzení Nabídky.

11.    Není-li mezi smluvními stranami uzavřena písemná Smlouva v jedné listině, dochází k uzavření Smlouvy doručením Potvrzení Nabídky Odběratelem Dodavateli. Předchozí věta neplatí, pokud Potvrzení Nabídky obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny a takové jednání Odběratele se považuje za novou Poptávku.

12.    Potvrzení Nabídky s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou se předem vylučuje. Obsah Smlouvy se řídí obsahem Nabídky, přičemž v případě rozporu mezi Nabídkou a Potvrzení Nabídky, má přednost znění Nabídka. Má se vždy za to, že Smlouva byla mezi smluvními stranami řádně uzavřena ve znění Potvrzení Nabídky, pokud Odběratel uhradí Cenu a/nebo převezme Zboží podle Potvrzení Nabídky.

13.    Dodavatel si vyhrazuje právo změnit v průběhu plnění Smlouvy podmínky dodání Zboží sjednané ve Smlouvě, a to v závislosti na dostupnosti Zboží a logistické a výrobní kapacitě Dodavatele a/nebo výrobce Zboží. Dodavatel má právo na změny Zboží sjednaného ve Smlouvě, které jsou vyvolány technickým vývojem a pokrokem. Dodavatel je oprávněn nahradit jednotlivé součásti Zboží sjednaného ve Smlouvě podobnými součástmi se stejnou nebo vyšší jakostí a užitnou hodnotou.

14.    V případě, že z jakéhokoliv důvodu nebude možné dodání Zboží sjednaného ve Smlouvě a bude-li v takovém případě možné takové Zboží nahradit pouze Zbožím a/nebo jeho součástí s nižší jakostí či kvalitou, navrhne Dodavatel Odběrateli alternativní plnění. Objednávka bude v takovém případě realizována alternativním plněním pouze za předpokladu, že budou s alternativním plněním obě smluvní strany souhlasit. V případě, že Odběratel s dodáním alternativního plnění nebude souhlasit, zavazují se smluvní strany si vrátit již poskytnutá plnění. 

15.    V případě, že Smlouva byla uzavřena s Odběratelem, který je spotřebitel, a to distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory Dodavatele, má Odběratel právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od Potvrzení Nabídky i bez udání důvodu (dále jen „Právo na odstoupení“).

16.    Pro účely uplatnění Práva na odstoupení musí Odběratel o svém odstoupení od Smlouvy informovat obchodní společnost F.A.R. LINE, spol. s r.o., se sídlem Radimova 2342/36, Břevnov, 169 00 Praha 6, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Odběratel může pro uplatnění Práva na odstoupení využít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy uveřejněný na internetové stránce www.farline.cz, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

17.    Odběratel nemá právo odstoupit od Smlouvy dle čl. II. odst. 15 těchto OP v případě, kdy je Zboží upraveno na míru, podle přání Odběratele a/nebo pro jeho osobu ve smyslu ust. § 1837 písm. d) OZ. Právo na odstoupení nelze dále uplatnit v zákonem stanovených případech.

III.    Cena a platební podmínky

1.       Cena Zboží je pro každou Poptávku stanovena v Nabídce. Pokud není dohodnuto jinak cena zahrnuje veškerá plnění, cenu Zboží, náklady na dopravu Zboží k Odběrateli (dále jen „Cena“).  Cena uvedená v Nabídce představuje cenu konečnou, nestanoví-li tyto OP nebo Smlouva jinak.

2.       Dodavatel je oprávněn jednostranně měnit Cenu Zboží uveřejněním její změny na internetové stránce www.designovetapety.cz, přičemž každá taková změna je účinná pro Smlouvy uzavřené po jejich uveřejnění, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.

3.       Odběratel je povinen uhradit Dodavateli veškeré náklady, včetně daní a poplatků, spojené s dodáním Zboží Odběrateli, které nejsou výslovně zahrnuty v Ceně (dále jen „Náklady“).

4.       Odběratel zaplatí Cenu, Náklady a další platby související s dodáním Zboží na základě daňového dokladu vystaveného Dodavatelem (dále jen „Faktura“). Způsob a lhůta splatnosti Ceny bude vždy uveden v Nabídce. Není-li dohodnuto ve Smlouvě jinak, je Faktura splatná před dodáním Zboží.

5.       Úhradou Ceny se rozumí připsání částky na bankovní účet uvedený na Faktuře nebo přijetím částky v hotovosti, anebo způsobem uvedeným v těchto OP.

6.       Veškeré platby Odběratele Dodavateli jsou realizovány na náklady a nebezpečí Odběratele.

7.       Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, je Faktura hrazena následujícím způsobem:

(a)     při dodání Zboží dopravcem s platbou na účet – Odběratel uhradí Fakturu na bankovní účet uvedený ve Faktuře, přičemž v takovém případě bude Zboží dodáno po připsání úhrady Faktury na takový bankovní účet.

8.       Dodavatel je oprávněn požadovat na své plnění zálohy. Platba za Zboží může být dle ujednání ve Smlouvě realizována jako platba celé Faktury předem na základě výzvy k platbě Dodavatele, nebo na základě uhrazené zálohy, kdy bude část Faktury uhrazena při uzavření Smlouvy a doplatek Faktury při převzetí Zboží, anebo bude celá Faktura hrazena vcelku při převzetí Zboží.

9.       Ocitne-li se Odběratel v prodlení s jakoukoliv platbou podle těchto OP anebo Smlouvy, je Dodavatel oprávněn přerušit jakékoliv další dodávky Zboží, a to až do doby, než bude příslušná platba uhrazena Odběratelem. Dodavatel se v takovém případě nemůže dostat do prodlení se splněním svých závazků podle těchto OP anebo Smlouvy.

10.    V případě prodlení Odběratele s úhradou jakékoliv platby dle těchto OP anebo Smlouvy má Dodavatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den trvání prodlení. Je-li prodlení delší než třicet (30) dnů, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

IV.   Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na Zboží

1.       Vlastnické právo ke Zboží přechází z Dodavatele na Odběratele předáním a převzetím Zboží.

2.       Nebezpečí škody na Zboží přechází z Dodavatele na Odběratele momentem předání a převzetí Zboží Odběratelem. Je-li Odběratel v prodlení s převzetím Zboží, nese nebezpečí škody na Zboží Odběratel.

V.    Záruka a odpovědnost za vady

1.       Dodavatel předá Odběrateli nejpozději společně se Zbožím návod montáže, údržby a užívání Zboží (dále jen „Návod“). Odběratel je povinen se s Návodem seznámit a řídit se jím.

2.       Odběratel je povinen zajistit, že Zboží bude instalováno, složeno či smontováno a že se Zbožím bude nakládáno pouze v souladu s Návodem.

3.       Dodavatel poskytuje na Zboží záruku za jakost v délce a za podmínek uvedených v Návodu (dále jen „Záruka“). Záruční doba Záruky Dodavatele začíná běžet ode dne dodání Zboží Odběrateli.

4.       Není-li ve Smlouvě nebo v Návodu uvedeno jinak, Dodavatel neodpovídá za vady Zboží a na vady Zboží se nevztahuje ani Záruka v následujících případech:

(a)     na vady nesouvisející s vadnými materiály použitými při výrobě Zboží a na vady nesouvisející s výrobou Zboží;

(b)     na Zboží, které vlastní v době reklamace vady osoba, která není Odběratelem;

(c)     na Zboží upravené v rozporu s Návodem;

(d)     vady způsobené běžným opotřebením, nesprávnou montáží, úpravou či opravou, nebo jakýmkoliv použitím a nakládáním se Zbožím, nedostatečnou péčí a údržbou, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který je v rozporu s Návodem anebo účelem použití Zboží;

(e)     vady způsobené vnějšími událostmi jako je např. teplotní, chemické či mechanické poškození, došlo-li k němu po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Odběratele;

(f)      vady způsobené nevhodným skladováním, manipulací apod. Odběratelem anebo jakoukoliv jinou osobou s výjimkou Dodavatele;

(g)     vady způsobené nadměrným užíváním Zboží pro podnikatelské účely;

(h)     vady byly způsobeny jinak než Dodavatelem.

5.       V případě, že dodávané Zboží zahrnuje i věci, součásti nebo příslušenství, které nejsou vyrobeny Dodavatelem, poskytuje na ně záruku za jakost jejich výrobce a nikoliv Dodavatel. V tomto případě se Dodavatel zavazuje Odběrateli poskytnout veškerou dokumentaci související s takovými věcmi vč. záručních listů, a to vše za předpokladu, že je Dodavatel má k dispozici.

6.       Právo Odběratele z vadného plnění zakládá pouze taková vada Zboží, kterou má Zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Zboží na Odběratele, a v případě Záruky pouze taková vada Zboží, která se vyskytne během záruční doby.  

7.       Odběratel má povinnost Zboží, veškeré jeho součásti a příslušenství a veškeré listiny dodané se Zbožím pečlivě prohlédnout, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) dnů ode dne dodání Zboží Odběrateli (dále jen „Prohlídka“).

8.       Prohlídku musí Odběratel provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče (dále jen „Zjevné vady“). Zjevné vady musí být písemně uplatněny u Dodavatele nejpozději ve lhůtě do pěti (5) dnů ode dne dodání Zboží Odběrateli.

9.       Veškeré vady Zboží neuvedené v čl. VI odst. 8 těchto OP musí být písemně uplatněny u Dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co je bylo možno zjistit při vynaložení odborné péče, nejpozději však před uplynutím příslušné záruční doby u vad, na které se vztahuje Záruka a nejpozději do dvou (2) let od dodání Zboží Odběrateli u ostatních vad.

10.    Odběratel je povinen předat Dodavateli společně s písemným uplatněním podrobný popis vady, Fakturu k reklamovanému Zboží, doklad o dodání Zboží a vlastní reklamované Zboží. Náklady na dopravu reklamovaného Zboží hradí Odběratel.

11.    V případě, že Odběratel Prohlídku neprovede, nebo vadu neuplatní u Odběratele řádně a včas, není Dodavatel povinen akceptovat jakékoliv nároky z vad.

12.    Dodavatel se zavazuje vady Zboží, za které odpovídá, dle vlastní volby odstranit, nebo dodat nové Zboží, nebo jeho novou součást nebo příslušenství. Pokud to není možné, má Odběratel právo požadovat přiměřenou slevu.

VI.    Odpovědnost za újmu

1.       Strany se zavazují přijmout všechna jim dostupná opatření k tomu, aby se předešlo vzniku újmy (majetkové i nemajetkové) a aby případně vzniklá újma byla co nejmenšího rozsahu.

2.       Dodavatel není odpovědný za žádnou škodu, ať již skutečnou škodu nebo ušlý zisk, a za žádnou nemajetkovou újmu, které vzniknou Odběrateli nebo jakékoliv třetí osobě v důsledku porušení jejich povinností.

3.       Dodavatel není odpovědný ať již za skutečnou škodu nebo ušlý zisk a za žádnou nemajetkovou újmu, které vzniknou Odběrateli anebo jakékoliv třetí osobě v důsledku nesprávného nakládání se Zbožím v rozporu se Smlouvou anebo Návodem.

VII.  Doručování

1.       Nebude-li dohodnuto ve Smlouvě jinak, pak se za doručení dle těchto OP považuje předání zásilky druhé smluvní straně osobně nebo zaslání zásilky poštou na adresu sídla druhé smluvní strany uvedenou v obchodním rejstříku, nebo obdobné evidenci.

2.       Zásilka se považuje za řádně doručenou:

(a)     je-li doručováno osobně, okamžikem potvrzení převzetí zásilky adresátem, přičemž pokud adresát odmítne převzít zásilku, pak okamžikem odmítnutí převzetí; nebo

(b)     je-li zasíláno s využitím provozovatele poštovních nebo přepravních služeb, pak třetí (3.) pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý (15.) pracovní den po odeslání.

3.       Stav doručování Zboží je  možné sledovat prostřednictvím internetových stránek přepravce.

4.       Smluvní strany se dohodly na tom, že komunikace mezi smluvními stranami v souvislosti s dodávkami Zboží může probíhat prostřednictvím internetu (e-maily).

VIII.  Ochrana osobních údajů

1.       Odběratel souhlasí s tím, že Dodavatel může zpracovávat osobní údaje Odběratele, včetně elektronického kontaktu Odběratele poskytnuté Odběratelem za účelem plnění Smlouvy, jak stanovují příslušné právní předpisy.

2.       Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, Odběratel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, reklamních a informačních materiálů Dodavatele. Odběratel souhlasí s využitím svého elektronického kontaktu pro zasílání všeobecných informací o Zboží, nabídek Zboží nebo podobných dokumentů, které by mohly být považovány za obchodní sdělení. Dodavateli ani Odběrateli z poskytnutí těchto informací, nabídek nebo obdobných dokumentů nevznikají žádné povinnosti ani odpovědnost.

IX.    Závěrečná ustanovení

1.       Tyto OP jakož i smluvní vztah mezi Dodavatelem a Odběratelem se řídí českým právem, zejména OZ. Veškeré případné spory budou rozhodovány příslušným obecným soudem České republiky, místně příslušným podle sídla Dodavatele.

2.       Případné spory mezi Dodavatelem a Odběratelem, který je spotřebitel, lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Odběratel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

3.       Za písemnou formu se pro účely těchto OP a Smlouvy považuje výměna e-mailových nebo jiných elektronických zpráv, pokud není v těchto OP nebo Smlouvě dohodnuto jinak.

4.       Žádné z práv nebo povinností Odběratele z těchto OP, nebo Smlouvy, nesmí být postoupeny nebo převedeny bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele.

5.       Postoupení těchto OP nebo Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele je vyloučeno.

6.       Odběratel není oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku vůči Dodavateli na jeho pohledávky, a to bez jeho předchozího písemného souhlasu.  

7.       Změny či dodatky Smlouvy a její ukončení vyžadují písemnou formu.

8.       Tyto OP a uzavřené Smlouvy obsahují úplné ujednání o předmětu Smlouvy a o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovným ustanovením těchto OP a uzavřenou Smlouvou a nezakládá žádný závazek smluvních stran.

9.       V případě, že je nebo se stane některé ustanovení OP nebo Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení OP a Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením, které v nejvyšší možné míře zachovává myšlenku a účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

10.    Odběratel prohlašuje, že tyto OP neobsahují žádná ustanovení, která by nemohl rozumně očekávat, a výslovně tyto OP v celém rozsahu přijímá.

11.    Odběratel prohlašuje, že uzavřením Smlouvy a ani těmito OP není neúměrně zkrácen, zejména že hodnoty plnění Dodavatele a Odběratele jsou odpovídající.

12.    Odběratel výslovně potvrzuje, že podmínky těchto OP a uzavřené Smlouvy jsou výsledkem jednání a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit jejich obsah. Smluvní strany se dohodly, že se vylučuje aplikace ustanovení OZ o smlouvách uzavíraných adhézním způsobem.

13.    Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení těchto OP nebo Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených odlišných obchodních zvyklostí či praxe.

14.    Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu uzavření těchto OP anebo Smlouvy věděly nebo vědět musely a které jsou relevantní ve vztahu k jejich uzavření. Kromě ujištění, které si strany poskytly v těchto OP anebo ve Smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoli skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o jejich uzavření. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně jejich předmětu.

15.    Je-li Odběratel spotřebitelem, nepoužijí se ustanovení těchto OP, odchylující se od ustanovení OZ k ochraně spotřebitele. 

16.    Odběratel tímto výslovně souhlasí s těmito OP a prohlašuje, že se plně seznámil s jejich obsahem, a že tyto OP jsou pro Odběratele závazné a představují nedílnou součást Smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Odběratelem.

Poslední zobrazené produkty

Napište nám