Produkty

Domů Ochrana soukromí

Ochrana soukromí

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI F.A.R. LINE, spol. s r.o.

1.       Tyto zásady ochrany osobních údajů a zasálání obchodních sdělení (dále jen „Zásady“) se vztahují na veškeré osobní údaje zpracovávané společností F.A.R. LINE, spol. s r.o., se sídlem Radimova 2342/36, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 016 61 116, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 53046 (dále jen „Dodavatel“) ve vztahu ke všem zákazníkům, či potenciálním zákazníkům Dodavatele (dále jen „Klient“)

2.       Ochrana osobních údajů Odběratele, který je fyzickou osobou, je poskytována dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení”).

3.       Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dalších údajů, které Klient Dodavateli sdělí (dále jen „Osobní údaje“).

4.       Klient souhlasí se zpracováním Osobních údajů Dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy. Nezvolí-li Klient jinou možnost, souhlasí se zpracováním Osobních údajů Dodavatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Klientovi. Souhlas se zpracováním Osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

5.       Klient bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, při poptávce, či jakékoliv další komunikaci s Dodavatelem) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Dodavatele o změně ve svých Osobních údajích.

6.       Zpracováním Osobních údajů Klienta může Dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje Klienta nebudou Dodavatelem bez předchozího souhlasu Klienta předávány dalším třetím osobám.

7.       Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování.

8.       Klient potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

9.       V případě, že by se Klient domníval, že Dodavatel a/nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu se zákonem a/nebo Nařízením, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a.       požádat Dodavatele nebo zpracovatele o vysvětlení;

b.       požadovat, aby Dodavatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav;

c.       požádá-li Klient o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Dodavatel povinen tuto informaci předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.    Klient jako subjekt zpracování Osobních údajů má dále tato práva:

a.       právo na přístup k Osobním údajům (čl. 15 Nařízení);

b.       právo na opravu Osobních údajů (čl. 16 Nařízení);

c.       právo na výmaz Osobních údajů (čl. 17 Nařízení);

d.       právo na omezení zpracování Osobních údajů (čl. 18 Nařízení)

e.       právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů (čl. 21 Nařízení)

f.        právo na přenositelnost Osobních údajů (čl. 20 Nařízení)

g.       právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů.

11.    Klient má rovněž právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, email: posta@uoou.cz, pokud se domnívá, že zpracováním jeho Osobních údajů je porušeno Nařízení. 

Poslední zobrazené produkty

Napište nám